Sut y gall dulliau ymgysylltu gwahanol helpu i gynnwys y dinesydd yn y broses o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

6 Medi 2017 - 9:00am - 1:00pm
28 Medi 2017 - 9:00am - 1:00pm
Logo Y Gyfnewidfa Arfer da

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd ymgysylltu â dinasyddion ac yn rhannu enghreifftiau o'r ffordd mae sefydliadau yng Nghymru wedi gwneud hyn drwy ddefnyddio dulliau gwahanol ac arloesol iawn. 

O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod yn ystyried effaith bosibl eu penderfyniadau ar bobl sy'n byw yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Mae'n disgwyl iddynt wneud y canlynol:

 • gweithio gyda'i gilydd yn well
 • cynnwys pobl sy'n cynrychioli amrywiaeth ein cymunedau
 • ystyried y tymor hir yn ogystal â chanolbwyntio ar y presennol
 • cymryd camau i geisio atal problemau rhag gwaethygu – neu hyd yn oed eu hatal rhag codi yn y lle cyntaf.

Gan fod cymaint o gymunedau amrywiol yng Nghymru, mae'n bwysig ein bod yn addasu'r ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â grwpiau mewn modd priodol. Nid oes un ateb i bawb o bell ffordd!

Nid oes un ffordd benodol o ymgysylltu; y nod yw dileu'r rhwystrau rhwng pobl sy'n darparu gwasanaethau a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau.

Er bod sawl enghraifft wych i'w cael o wasanaethau cyhoeddus yn gweithio ochr yn ochr â'r dinesydd wrth gynllunio a darparu gwasanaethau, ceir rhai lle mae gwasanaethau yn dal i gael eu darparu o safbwynt darparwyr un gwasanaeth. Gall dinasyddion brofi dulliau gweithredu gwahanol a thameidiog o ganlyniad i hyn, a all arwain at:

 • ymyriadau anghyson a chroes
 • canlyniadau gwael ar gyfer defnyddiwr y gwasanaeth
 • gwastraffu adnoddau gwerthfawr a gwerth gwael am arian

I bwy mae'r seminar  

Mae'r seminar hon wedi'i hanelu at staff sector cyhoeddus a thrydydd sector yn y swyddi canlynol:  

 • Cynllynwyr prosiect 
 • Datblygwyr polisi
 • Rheolwyr cyfathrebu
 • Rheolwyr sy'n ymgysylltu â dinasyddion 

Ble a phryd 

9am - 1pm 
Dydd Mercher, 6 Medi 2017
Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF11 9XR 

9am - 1pm 
Dydd Iau 28 Medi 2017 
Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF 

Cofrestru 

Os bydd gennych unrhyw faterion neu ymholiadau ynghylch y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Cylchredir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.