Meithrin Cydnerthedd Ariannol yn y gwasanaethau cyhoeddus

8 Awst 2017 -
12:00pm - 1:00pm
Y Gyfnewidfa Arfer Da

Nod y weminar hon yw rhannu dulliau gweithredu newydd ar gyfer meithrin cydnerthedd ariannol (gan gynnwys enghreifftiau o arfer da) a nodi'r rhwystrau allweddol a sut i'w goresgyn. 

Mae'r tirlun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn newid yn barhaus ac mae angen i sefydliadau roi mwy o bwyslais ar hyblygrwydd, eu gallu i addasu a safbwynt hirdymor yn eu trefniadau rheoli ariannol. Mae hyn yn golygu bod yn ymatebol, yn gadarn ac yn gydnerth.

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau yn y sector cyhoeddus yn rheoli eu cyllid yn fedrus ac yn gweithredu mewn modd darbodus. Fodd bynnag, o ystyried bod bylchau ariannu sylweddol wedi'u rhagweld ar gyfer y dyfodol, sut y gallant barhau i fod yn ariannol gydnerth?

Mae angen cynllun!

Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi adroddiad:  Cynllunio arbedion mewn cynghorau yng Nghymru a ganolbwyntiodd ar ddatblygu, gweithredu a monitro cynlluniau arbedion mewn cynghorau yng Nghymru. Yn gyffredinol, daethom i'r casgliad bod trefniadau cynllunio ariannol tymor canolig yn gyffredinol effeithiol, ond bod diffygion o ran cynllunio arbedion yn golygu bod risg na fydd rhai cynghorau yn cyflawni'r arbedion angenrheidiol.

Mae Cynllun Ariannol Tymor Canolig ystyrlon yn broses hanfodol sy'n cefnogi cydnerthedd a chynaliadwyedd ariannol sefydliad. Mae'n bosibl mai'r Tîm Cyllid fydd yn llunio'r Cynllun hwn, ond rhaid i'r gwneuthurwyr penderfyniadau a'r rheini sy'n darparu gwasanaethau fod yn berchen arno. 

Ar gyfer pwy mae'r weminar  

Mae'r seminar hon wedi'i hanelu at aelodau a swyddogion yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

  • Penaethiaid Gwasanaethau
  • Rheolwyr Gwasanaeth/Gweithredol sy'n gyfrifol am gyflawni gweithredol ar raddfa fawr
  • Deiliaid cyllideb
  • Swyddogion Adran 151 a Rheolwyr Cyllid
  • Aelodau'r Cabinet â chyfrifoldebau am y gyllideb a chynllunio fel rhan o'u portffolio 

Ble a phryd  

12 - 1pm, 8 Awst 2017

Cofrestru 

I gofrestru ar gyfer y weminar, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.  

Cylchredir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Os ydych yn bwriadu gwrando ar y webinar gyda cydweithiwr, rhowch wybod inni eu henwau er mwyn inni gofnodi presenoldeb yn gywir.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru