Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynt

11 Tach 2015 - 9:00am - 1:00pm

Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru cyfres o seminarau i rannu'r hyn a ddysgwyd gan sefydliadau sydd wedi cyflwyno eu cyfrifon yn gynt.

Dros y blynyddoedd nesaf mae'n debygol y bydd yn ofynnol i lywodraeth leol, parciau cenedlaethol, yr heddlu a'r gwasanaeth tân yng Nghymru gau eu cyfrifon yn gynt. 

Canolbwyntiodd y seminar cyntaf hwn yn ar rannu gwybodaeth am sut y dechreuodd y sefydliadau fynd ati. Cafodd hyn ei wneud drwy gael ymarferwyr ac archwilwyr i rannu eu hymagweddau a'r gwersi y bu iddynt eu dysgu yn sgil cau cyfrifon yn gynt.

Ar ôl i bobl gadael y seminar hwn, roedd ganddynt ddealltwriaeth o'r newidiadau diwylliannol a threfniadol y mae eraill wedi eu gwneud er mwyn gallu dechrau mynd ati i newid y ffordd maent yn gweithio. 

At bwy roedd y digwyddiad wedi ei anelu

Roedd y seminar wedi ei anelu at staff yr awdurdodau lleol, y parciau cenedlaethol, a'r awdurdodau tân ac achub a'r heddlu. Dylai'r sawl fydd yn bresennol fod yn:

  • Swyddog Adran 151 neu gyfwerth 
  • Prif Gyfrifydd 
  • Aelod o'r Cabinet â chyfrifoldeb dros y Portffolio Cyllid neu Gadeirydd  Pwyllgor Archwilio

Cyflwyniadau

Cyfryngau Cymdeithasol