Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

6 Hyd 2017 - 9:00am - 1:00pm
17 Hyd 2017 - 9:00am - 1:00pm
Y Gyfnewidfa Arfer Da logo

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn cymryd camau cadarnhaol i gau eu cyfrifon yn gynt, gyda chynnydd yn nifer y cyrff sy'n cyflawni hyn o un flwyddyn i'r llall. 

Mae'r seminar hon yn rhan o'n rhaglen barhaus sy'n canolbwyntio ar gau cyfrifon yn gynnar a'r hyn y mae'n ei olygu i gyrff llywodraeth leol. Mae digwyddiadau blaenorol yn cynnwys:

Gan mai hon yw'r drydedd seminar a'r un olaf ar y pwnc hwn, mae'n bwysig bod y pynciau mwyaf perthnasol a defnyddiol yn cael eu trafod. O drafodaethau cychwynnol ac adborth o seminarau blaenorol, y pynciau mwyaf cyffredin sy'n codi yw'r canlynol:

  • Prisio asedau a chyfrifyddu cyfalaf
  • Gofynion papurau gwaith
  • Datblygu methodolegau archwilio 

Rydym am glywed eich barn

Hoffem wahodd awdurdodau lleol i roi eu barn am yr hyn a fyddai fwyaf defnyddiol i'w drafod yn y seminar. Byddai gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn am y pynciau a awgrymwyd ac rydym yn barod i glywed rhagor o awgrymiadau. Rhowch adborth drwy e-bostio Arfer.Da@archwilio.cymru neu drwy eich Rheolwr Archwilio SAC/Arweinydd Tîm. 

At bwy y mae'r seminar wedi'i hanelu

Mae'r seminar hon i staff mewn Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol, a chyrff Tân a Heddlu yn y rolau canlynol:

  • Prif Gyfrifydd
  • Cyfrifwyr Cyfalaf

Dim ond lle i dri pherson o bob sefydliad fydd ar gael. 

Ble a phryd

9am- 1pm
Dydd Mawrth 10 Hydref 2017
Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF11 9XR 
 
9am- 1pm
Dydd Mawrth 17 Hydref 2017
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF