Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

28 Tach 2018 - 2:31yp

Yng Nghyngor Bro Morgannwg, adolygwyd y gwasanaeth tai. Aethpwyd ati'n benodol i adolygu ymgysylltiad tenantiaid â'r gwaith o gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru, y dewis a gawsant yn hyn o beth a'u barn ar ansawdd y gwasanaeth maent yn ei gael gan y Cyngor.

28 Tach 2018 - 11:00yb

Edrychodd yr adolygiad hwn ar ddull y Cyngor o'i raglen drawsnewid a chyflawni'r arbedion cysylltiedig a nodwyd yn ei gynllun ariannol tymor canolig.

23 Tach 2018 - 11:11yb

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi mynd i’r afael yn sylweddol â’r heriau gweithredol a strategol a oedd yn gysylltiedig â’i wasanaeth mamolaeth sydd bellach ag arweinyddiaeth gref, er bod cyfraddau Toriad Cesaraidd yn dal i fod yn uchel.

22 Tach 2018 - 3:22yp

Fe wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol gynnwys gwaith lleol i dracio cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed yn 2014 yn ei Gynllun Archwilio ar gyfer 2018

22 Tach 2018 - 12:04yb

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr elfen hon o’r ‘cyllid Datblygu Gwledig’ o dan Gymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig (Cynllun Datblygu Gwledig)

21 Tach 2018 - 3:09yp

Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o'm cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

16 Tach 2018 - 4:24yp

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, roedd yr adolygiad hwn yn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

15 Tach 2018 - 12:04yb

Mae mwy o gydweithio wedi bod o gymorth i gysoni dulliau ailgylchu, ac wedi annog cyfranogiad, er bod yr amrywio yng nghostau gwasanaethau rheoli gwastraff yn destun syndod.

14 Tach 2018 - 4:28yp

Ar y cyd â phob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru, roedd yr adolygiad hwn yn archwilio pa mor ‘addas i'r dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

13 Tach 2018 - 12:12yb

Mae’r ddogfen hon yn ategu adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018. Mae’n amlygu ac yn crynhoi canfyddiadau’r astudiaeth sy’n ymwneud yn benodol ag achosion o Drosglwyddo Asedau Cymunedol

Tudalennau