Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

15 Ebr 2019 - 9:00yb

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

5 Ebr 2019 - 3:34yp

Gyda'r 22 cyngor sydd yng Nghymru, buom yn archwilio pa mor ‘addas ar gyfer y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

5 Ebr 2019 - 10:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn gosod canfyddiadau ein harchwiliad o wella'r cyfranogi yn y rhaglen Dechrau'n Deg, sef cam mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

4 Ebr 2019 - 9:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a wnaed rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018: ystyriwyd a yw’r Bwrdd Iechyd mewn sefyllfa dda i gyflawni’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol a nodir yn y cynllun cenedlaethol.

2 Ebr 2019 - 9:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2018.

2 Ebr 2019 - 1:00yb

Datgelu cynllun i wneud swyddfa archwilio cymru yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol

1 Ebr 2019 - 9:45yb

Ystyriwyd i ba raddau y mae Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth 'gynyddu'r ystod o gyfleoedd gweithgarwch corfforol sydd ar gael i blant, a thargedu'r rhai sy'n wynebu risg uwch o segurdod', 'cam' y mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

29 Maw 2019 - 9:30yb

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu ein canfyddiadau o'r archwiliad ‘Byddwn ni [y Cyngor] yn adfer ac yn ailgylchu gwastraff i'r eithaf’, sef cam y mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

28 Maw 2019 - 2:39yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

25 Maw 2019 - 2:48yp

Mae’r llythyr hwn yn crynhoi’r prif negeseuon sy’n codi o’n cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’n cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Tudalennau