Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

2 Medi 2019 - 3:43yp

Archwiliasom y graddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy i sefydlu gwasanaeth ieuenctid newydd ar draws Gwynedd.

23 Awst 2019 - 4:30yp

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wneud i sgiliau weithio i Ferthyr Tudful: datblygu gweithlu'r dyfodol.

21 Awst 2019 - 4:40yp

Gwnaeth yr adolygiad ganolbwyntio yn bennaf ar brofiad defnyddwyr gwasanaethau o'r broses addasiadau tai / grantiau cyfleusterau i'r anabl, ond fe wnaethom ystyried y broses asesu gynt cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. 

20 Awst 2019 - 10:31yb

Diben yr adolygiad dilynol hwn oedd ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol i ddiogelu plant.

19 Awst 2019 - 4:34yp

Fe archwiliom ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r rhaglen adfywio yn y Barri ac Ynys y Barri

19 Awst 2019 - 4:11yp

A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a geir yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

16 Awst 2019 - 2:45yp

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a ellir gwella trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden?

12 Awst 2019 - 10:19yb

Archwiliwyd i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei waith gyda phartneriaid i sicrhau bod cymorth yn cael ei dargedu at y plant hynny sydd mewn perygl o ddioddef profiad niweidiol yn ystod plentyndod yn ystod 1,000 diwrnod cyntaf eu bywydau.

8 Awst 2019 - 9:00yb

Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?

7 Awst 2019 - 10:41yb

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer y Rhaglen T22 yn cefnogi cyflawniad Cynllun Corfforaethol y Cyngor mewn modd effeithlon ac effeithiol?

Tudalennau