Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

13 Tach 2018 - 12:04yb

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio'r newidiadau yng nghefn gwlad Cymru ac yn edrych ar yr heriau demograffig sy'n wynebu darparu gwasanaethau'r Cyngor mewn cymunedau gwasgaredig

8 Tach 2018 - 12:18yp

Dechreuodd y diweddariad ar gynnydd hwn ym mis Rhagfyr 2017 a gofynnodd y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol’?

8 Tach 2018 - 12:11yp

Ein nod yn yr adolygiad hwn oedd ateb y cwestiwn ‘A fydd system Adnoddau Dynol fewnol y Cyngor yn diwallu ei anghenion, nawr ac yn y dyfodol, heb beri risgiau o bwys o ran datblygu a chymorth?’

8 Tach 2018 - 12:09yp

Adolygwyd y gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd gennym, ac yn benodol, p'un a oedd y Cyngor yn defnyddio profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaethau i lywio'r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau.

8 Tach 2018 - 12:04yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi prif negeseuon gwaith lleol yr Archwilydd Cyffredinol o ran gwasanaethau radioleg

7 Tach 2018 - 3:23yp

Bu'r adolygiad hwn yn archwilio pa mor 'addas ar gyfer y dyfodol' yw swyddogaethau craffu pob un o'r 22 o gynghorau yng Nghymru.

5 Tach 2018 - 2:29yp

Yn yr adroddiad hwn, cynhaliasom adolygiad dilynnol er mwyn asesu’r cynnydd roedd y Cyngor wedi ei wneud go ran ei drefniadau rheoli gwybodaeth.

5 Tach 2018 - 12:21yp

Yn yr adroddiad hwn, aethom ati i geisio asesu’r cynnydd a wnaed gan y Cyngor i wella’i drefniadau rheoli asedau ers ein hasesiad corfforaethol yn 2015.

5 Tach 2018 - 12:09yp

Ffocws yr adroddiad hwn oedd asesu a oes gan y Cyngor drefniadau digonol i ddiogelu plant, a chael sicrwydd bod y trefniadau hyn yn cael eu gweithredu’n effeithiol ym mhob maes gweithgarwch a phob tro wrth ymwneud â phlant.

5 Tach 2018 - 11:48yb

Archwiliodd yr adolygiad hwn sut y mae swyddogaethau craffu y Cyngor yn 'addas ar gyfer y dyfodol'.

Tudalennau